Отговори на значими въпроси, продиктувани от практиката ми на психолог

  • Колко посещения ще ми бъдат необходими?

Някои посещават кабинета за няколко сесии – разговор за конкретна ситуация или притеснение. В краткосрочна терапия работя за справяне със симптоми на повърхността, не се задълбава причината за появата им. Дългосрочна терапия предприемам при депресия, панически разстройства и др. Засягат се множество аспекти за генезиса на текущото състояние.

  • Какво се случва на първата сесия?

Провеждаме разговор за причината довела Ви в кабинета. Вероятно ще задам уточняващи въпроси за семейната среда или социалните взаимоотношения. Ще обсъдим вероятните причини за проблема, ще набележим наличния ресурс за справяне и плана за следващите сесии.

  • Колко време продължава една сесия?

Продължителността на сесията ни ще бъде в рамките на 60 минути, според предварително уговорен график на посещенията, обикновено веднъж седмично.

  • Мога ли да запазя час за хипноза, без да имам конкретен проблем?

Освен за терапеврични цели, хипнозата може да бъде прилагана за разширяване на себепознанието, нови преживявания, постигане на хармония и усъвършенстване на личността.

  • В хипнотерапевтична сесия, възможно ли е неволно да споделя лична информация?

В хипноза, няма да споделите информация, която желаете да запази за себе си. Сесията се провежда според заявката Ви, като предварително сме обсъдили въпросите, които Ви вълнуват. 

  • При работа с дете, родителя присъства ли в кабинета?

Първоначално провеждам индивидуален разговор с родителя. Последващите сесии с са само с детето, освен ако има налице изключителни обстоятелства. Така укрепвам доверителна връзка с детето за целите на успешната терапия. Родителя получава обратна връзка за развитието на детето.

  • Как се провеждат сесии с дете, което не говори?

Деца, не общуващи по общоприетия начин, имат свои изразни средства, а сесиите се основават предимно на игриви методи.

  • Как ще приключи терапията ми?

С постигане на набелязаните и възникналите в терапевтичния процес цели, обсъждаме постигнатото, обобщаваме изработените стратегии за справяне, като оставам на разположение, ако възникне необходимост.

  • Може ли да споделите за случая ми пред свои колеги или други хора?

Всеки член на Дружество на психолозите в Република България декларира, че спазва Етичен кодекс, адаптиран и приет от Общото събрание на Дружеството, който определя ограничения за поддържане на конфиденциалност. Информация без изричното съгласие на клиента, не може да бъде предоставяна на други лица.