За мен и моя опит на психолог

професионален опит психолог Христо Генчев

Образование

В образователните степени по психология, имах шанса да бъда обучен от най-големите имена в съвременната наука и практика в България, като академик Петър Иванов и проф. д.пс.науки Павел Александров.

С чест нося отговорността на техен последовател и предавам частица от посланията им на своите клиенти.

Квалификации

Интереса ми към ефективните методи в психологията и вярата в ресурса на хората, които подкрепям, ме насочиха към хипнотерапията и ЕЕГ невротренинга. С тези допълнителни методи, давам шанс на клиентите си, да бъдат активни участници в процеса на собствената промяна и победа над слабостите. А истинската трансформация идва, едва, когато приемем това, което не може да бъде променено. Само тогава може да насочим ресурса за справяне в правилна посока.

Свържи се с мен

Професионален опит

Сферите на професионалните ми интереси, дадоха възможност да дам своя принос за психичното здраве на деца и възрастни като психолог в УМБАЛ “Света Марина” Варна, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Защитени жилища, Центрове за настаняване от семеен тип, училища, международни неправителствени организации, както и в дългогодишната си частна практика, където влагам основна част от енергията си.

Обучител

Провеждам на територията на страната обучения в различни области, свързани с подобряване на качеството на живот на деца и възрастни:

 • Екип и екипна работа
 • Организация на средата и ежедневието
 • Подготовка за промяна в живота на деца с увреждания
 • Ранно детско развитие
 • Подготовка на младежи за живот в общността

Обучения

Стремя се да поддържам високо ниво на информираност и умения, което ме насочи към различни области, свързани с подкрепата на психичното здраве:

 • Хипноза
 • Хипнотерапия
 • Biofeedback-методи терапия
 • Алтернативни методи за общуване при хора с увреждания
 • Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания
 • Групови форми на работа със семейства
 • Основни принципи на Монтесори обучението
 • Стратегии и техники за справяне с неприемливо поведение
 • Умения за ефективна комуникация и работа в екип
 • Как при раждането да съобщим на родителите, че детето им е с увреждане
 • Нормално развитие в ранна детска възраст
 • Интензивно общуване
 • Комуникация с деца с увреждания
 • Важната роля на играта в детското развитие
 • Физиотерапия и ерготерапия при деца и младежи
 • Защита и закрила на детето. Политики за закрила и защита
 • Хранене и прием на течности при деца с увреждания
 • Предизвикателства пред услугите и грижите за деца от аутистичния спектър
 • Приобщаващо образование – децата със специални потребности и образованието
 • Подготовка за самостоятелен живот в общността
 • Ролята на семейството в процеса на деинституционализация
 • Приемна грижа – възможности и предизвикателства
 • Осигуряване и защита на интересите на децата, участващи в съдебните производства
 • Приобщаващо образование за децата с множествени увреждания във Варна
 • Принципи на Ериксоновата терапия
 • Подобряване на комуникацията и взаимодействието на училището и детската градина
 • Насилието и тормоза в училище – съвременни подходи към оценяването, превенцията и справянето с тях
 • Първа международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“
 • Национална конференция „Дете, Семейство, Общност – от ранна интервенция към приобщаващо образование“